نمایش 1 - 2 از 2
رزاقی:
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به پدیده گور خوبی و علل ایجاد و پیدایش چنین مشکلاتی در کشور گفت: این نوع سبک زندگی ها نتیجه تنفکر سرمایه داری و لیبرالی برخی از مسئولین است.
خلبان بزرگترین هواپیمای جهان:
کاپیتان ایرانی بزرگترین هواپیما جهان از صحت نداشتن خبر اخراج وی از ایرلاین اماراتی خبر داد.