نمایش 1 - 2 از 2
از ديرباز تا كنون خانواده اولين و مهمترين پايگاه تربيتي هر جامعهاي محسوب ميشود كه مادران در اين ميان داراي جايگاه ويژهاي بوده و نقش اساسي را در پرورش تفكر و رفتار فرزندانشان ايفا ميكنند. سهم مادران در فرهنگ سازي و انتقال ارزشها از نسلي به نسل ديگر، در يك جامعه، از همهي عوامل ديگر بيشتر است.
10/18/1395 - 13:23
دلیل پیشرفتهای علمی و صنعتی امریکا در ۱۵۰سال اخیر، بکارگیری #اقتصاد_مقاومتی است
10/14/1395 - 14:22
اشتراک در اقتصاد مقاومتی