آخرین اخبار

تاریخ : 18. دى 1395 - 13:23   |   کد مطلب: 21610
از ديرباز تا كنون خانواده اولين و مهمترين پايگاه تربيتي هر جامعهاي محسوب ميشود كه مادران در اين ميان داراي جايگاه ويژهاي بوده و نقش اساسي را در پرورش تفكر و رفتار فرزندانشان ايفا ميكنند. سهم مادران در فرهنگ سازي و انتقال ارزشها از نسلي به نسل ديگر، در يك جامعه، از همهي عوامل ديگر بيشتر است.

به گزارش صبح رزن به نقل از پل نیوز نگرش زنان جامعه به دنياي پيرامون خود و مسائل تربيتي، تاثير مستقيم بر نگرش خانواده، بخصوص در فرزندان داشته و موجب رشد و تعالي آنها ميشود همچنين تاثيرغير مستقيم بر پيشرفت و توسعه و رشد اقتصادي جامعه نيز خواهد داشت بنابراين آگاهي و توجه مادران به نقش بسيار حساس خود در خانواده و تربيت فرزندان داراي اهميت ويژه است.

يكي از نقشهاي مهم مادران در خانواده كه از ديرباز به ايشان محول شده، مديريت داخلي منزل است. ساماندهي و مديريت خريد و مصرف كالا و ايجاد توازن بين درآمد و مخارج خانواده، ركني اساسي در اين مديريت است. مادران در شكلدهي و اصلاح الگوي مصرف خانواده، نقش بسزايي دارند و در اين مورد از جانب فرزندانشان به عنوان الگوي عملي پيوسته مورد توجه بوده و تحت نظر هستند.

اما متاسفانه امروزه يكي از مشكلات جامعهي ما عدم توجه و غفلت مادران گرامي، از نقش كليدي خود درارائهي سبك صحيح زندگي و مديريت اقتصادي خانواده، به فرزندانشان است. مادران جامعهي ما تمام تلاش خود را براي رشد، موفقيت و ساختن آيندهي فرزندانشان به كار ميگيرند و در اين مسير از هيچ كاري دريغ نميكنند و با تهيهي امكانات مختلف، ثبت نام ايشان در كلاسهاي مختلف و ...سعي دارند آينده اي روشن را براي آنها مهيا كنند، غافل از اينكه بخش عمدهي نگرش كودكان نسبت به توانمندي خود و جايگاه آنها در رشد و توسعهي كشور، در سالهاي كودكي و با مشاهدهي رفتار و نگرش مادرانشان به امور مختلف شكل ميگيرد. مادران نقشي حساس را در اين زمينه به عهده دارند كه در اكثر اوقات از آن بيخبر بوده و يا نسبت به آن بيتوجه هستند. در بسياري از موارد رفتارهاي روزمره و سادهي مادران ميتواند تاثيري بيشتر از ده ها كلاس بر فرزندانشان داشته باشد. رفتارهاي سادهاي كه گاهي مورد غفلت واقع ميشوند. از جملهي اين رفتارهاي ساده ميتوان به رفتار خريد و الگو و فرهنگ مصرف مادران اشاره نمود كه دربسياري از موارد اين رفتارها بر اساس چشم و همچشمي، تجملگرايي و خريدهاي تصادفي و مصرف گرايي انجام ميگيرد. بر اساس شواهد اين رفتارها تا حدود زيادي تحت تاثير شبكهها و تبليغات ماهوارهاي است كه براي زن ايراني سليقه و ذائقه طراحي ميكنند و در اكثر موارد به صورت ناخودآگاه آنها را تحت تاثير قرار ميدهند.

حال سوال اين است كه مادران ايراني بايد در اين شرايط چه كنند؟ و چگونه ميتوانند ايفاي نقش نمايند؟ مادران با ارزش قائل شدن براي كشور و اعتماد به قابليتهاي آن، روحيهي مليگرايي، اعتماد به نفس و استقلالطلبي و سازندگي را در كودكانشان رشد ميدهند و ذهن آنها را براي ساختن آيندهاي روشن و ايراني آباد آماده ميكنند. چرا كه اگر خلاف اين رفتار صورت گيرد و مادران در گفتار و عمل خود، نشان دهند كه به قابليتهاي كشور بياعتماد هستند و كالاهاي ايراني را تحقير كنند و يا ديدگاه منفي نسبت به توليدات داخلي داشته باشند و به خريد و مصرف كالاهاي خارجي ارزش قائل شوند در واقع خودباوري، ميل به سازندگي و وطن دوستي آنها را زير سوال برده و در نتيجه زمينههاي رشد و اعتلاي كشور را نيز ميخشكانند.

لذا مادران عزيز با تامل بيشتر در نقش خود و با ارائهي الگوي صحيح مصرف و سبك زندگي سالم، مي توانند زمينهي رشد و شكوفايي فرزندانشان را تامين نمايند و با ارائهي نگرش مثبت به كشور و ترجيح توليدات با كيفيت داخلي، به تدريج خودباوري و مليگرايي را در فرزندانشان رشد دهند. با اين شيوه به فرزندانشان ياد ميدهند كه براي دستيابي به كيفيت بالاتر زندگي بايد به توانمنديهاي خود و قابليتهاي كشورشان متكي باشند. چرا كه رسالت اصلي مادران تربيت فرنداني توانمند است تا آيندهي خود را بسازند. با اين روش بتدريج انگيزهي سازندگي درآنها دروني شده و تبديل به عادت ميشود كه اين عادت نيز در جامعه كم كم به صورت هنجار در خواهد آمد و مي تواند تضمين بهتري براي آيندهي فرزندان و رشد اقتصادي جامعه باشد.

دیدگاه شما

کانال خبری تلگرامی صبح رزن